Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Biocan M

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH): 1 ml (1 dawka) szczepionki zawiera: Microsporum canis nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 6.000.000 form wegetatywnych po inaktywacji. Adiuwant: Glinu wodorotlenek (2%) 1,06-2,12 mg/ml.

WSKAZANIA LECZNICZE: Metafilaktyka i leczenie grzybicy skóry u psów i kotów powyżej 12 tygodnia życia, wywoływanej przez Microsporum canis. Odporność pojawia się w ciągu miesiąca po podaniu drugiej dawki i utrzymuje się przez jeden rok.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT: Pies, kot.

DAWKOWANIE i DROGA(-i) PODANIA: Dawkowanie: 1 ml szczepionki niezależnie od wagi i rasy. Stosowanie profilaktyczne: w wieku powyżej 12 tygodni. Szczepić dwukrotnie. Drugą dawkę szczepionki podać po 14 – 21 dniach od pierwszego szczepienia. Stosowanie lecznicze, (jeśli zajdzie taka konieczność): trzecie szczepienie wykonać 18-24 dni po podaniu drugiej dawki. Psy: podawać tylko domięśniowo; szczepić w mięsień pośladkowy. Koty: szczepić podskórnie za łopatką lub domięśniowo w mięsień pośladkowy Pierwszą dawkę szczepionki podać w lewą część ciała zwierzęcia; drugą dawkę – w część prawą.

PRZECIWWSKAZANIA: Brak.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Po podaniu domięśniowym może wystąpić lokalny odczyn poszczepienny, zwykle wielkości ziarna grochu, znikający samoistnie w ciągu 7 dni. Wyjątkowo może wystąpić nadwrażliwość. Należy wówczas zastosować leczenie objawowe. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA: Podawać zgodnie z treścią ulotki informacyjnej.

OKRES(-Y) KARENCJI: Nie dotyczy.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2-8 °C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem. Zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE: Szczepić tylko zdrowe zwierzęta, odpowiednio odżywione i odrobaczone co najmniej 10 dni przed szczepieniem. Zaszczepione zwierzęta nie powinny być poddawane wysiłkowi fizycznemu przez tydzień po szczepieniu. Przestrzegać zasad aseptyki. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone, dlatego nie należy podawać tego preparatu w okresie ciąży i laktacji. Brak jest dostępnych informacji dotyczących stosowania tej szczepionki z innymi. Dlatego bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego produktu z innymi (albo tego samego dnia, albo w innym czasie) nie zostało przedstawione. Po dwukrotnym przedawkowaniu szczepionki nie obserwowano objawów innych niż opisane w punkcie „Działania niepożądane”. Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE: Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI: 08-12-2008 NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY: Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Bioveta, a. s. Komenského 212, 683 23 lvanovice na Hané Czeska Republika.

INNE INFORMACJE: W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego: Grabikowski – Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INEX” spółka jawna, Ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko Tel/fax: 87 4283586; 87 4291719.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Szklana fiolka, zawierająca 1 ml szczepionki (1 dawka). Pudełko plastikowe zawiera 2, 10, 20, 50 lub 100 fiolek.

Informacje dodatkowe

Producent

Bioveta