Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Biocan Puppy

Biocan Puppy

Inj. sicc. ad us. vet. liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH):

1 dawka (1 ml) zawiera:

Liofilizat:

atenuowany wirus nosówki psów nie mniej niż 104.2 TCID50 i nie więcej niż 105.0 TCID50.

Rozpuszczalnik:

inaktywowany parwowirus psów nie mniej niż 1024 HAU i nie więcej niż 4096 HAU

Adiuwant:

Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorpcji (2% zawiesina) 0,1 ml.

WSKAZANIA LECZNICZE: Czynne uodparnianie psów w wieku od 5 tygodnia życia przeciw nosówce i parwowirozie. Odporność pojawia się w 14 – 28 dniu po drugim szczepieniu i utrzymuje się przez okres 12 miesięcy.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT: Pies.

DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA: Przygotowanie szczepionki: zawartość fiolki z rozpuszczalnikiem przenieść do fiolki z liofilizatem i wymieszać, energicznie wstrząsając. Przygotowaną szczepionkę należy podawać podskórnie, w ilości 1 ml na zwierzę, bez względu na masę ciała i rasę. Schemat szczepienia ustalany jest przez lekarza weterynarii w zależności od warunków epizootycznych panujących na danym terenie i poziomu odporności biernej. Szczepionkę poleca się podawać 2-krotnie w odstępie 2-3 tygodni poczynając od 5 tygodnia życia. Szczepienie powinno być powtarzanie corocznie.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie stosować u zwierząt z objawami gorączki.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: W miejscu iniekcji może dojść do niewielkiej reakcji miejscowej (wielkości ziarna grochu), przemijającej w okresie 3 tygodni. Wyjątkowo może wystąpić reakcja nadwrażliwości. W przypadku wstrząsu podać dożylnie epinefrynę, następnie postępować objawowo. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA: Stosować zgodnie z załączoną ulotką.

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2 °C – 8 °C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać. Zużyć natychmiast po rekonstytucji zgodnie z instrukcją. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE: Szczepić tylko zdrowe zwierzęta, będące w dobrej kondycji. Jeśli zwierzęta wymagają odrobaczenia to powinno być ono zakończone na co najmniej 10 dni przed planowanym szczepieniem. Zaszczepione zwierzęta nie powinny być zmuszane do dużego wysiłku przez około 1 tydzień po zakończeniu szczepienia. Szczepionka może być stosowana w okresie ciąży i laktacji. Biocan Puppy może być równocześnie stosowany z innymi szczepionkami Biocan przeznaczonymi dla psów. Podanie 2-krotnie większej dawki niż zalecana nie wywołuje działań niepożądanych.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE: Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI: 5. 1.2009

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY: Podmiot odpowiedzialny: Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” Spółka Jawna, ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko Wytwórca: Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 lvanovice na Hané, Republika Czeska

INNE INFORMACJE: W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Plastikowe pudełko zawierające: 5×1 dawka liofilizatu + 5×1 ml rozpuszczalnika, 10×1 dawka liofilizatu + 10×1 ml rozpuszczalnika, 50×1 dawka liofilizatu + 50×1 ml rozpuszczalnika. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Informacje dodatkowe

Producent

Bioveta