Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Furosemid 5% INJ., 50 mg/ml

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny:
Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” spółka jawna, ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Alfasan International BV, Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Holandia

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
FUROSEMID 5% INJ., 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni, psów i kotów

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
Furosemid 50 mg/ml

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie obrzęków związanych z niewydolnością krążenia.
Należy stosować przy niezapalnych obrzękach różnego pochodzenia, obrzękach płuc, mózgu, marskości wątroby, przy ostrej niewydolności nerek, przy zatruciach celem wymuszenia diurezy.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w niedrożności dróg moczowych, bezmoczu, poważnym uszkodzeniu nerek oraz przy dużym ubytku płynów w organizmie.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Furosemid może obniżyć poziom wapnia surowiczego i spowodować skurcze, w rzadkich przypadkach skurcze tężcowe u zwierząt, które mają trwałą tendencję do hipokalcemii.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło, koń, pies, kot.

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA
Podanie dożylne:
Bydło, konie: 1-2 ml produktu na 100 kg m.c. (= 0,5-1,0 mg/kg) dwa razy dziennie.
Podanie domięśniowe lub dożylne:
Psy, koty: 0,5-1 ml produktu na 10 kg m.c. (= 2,5-5,0 mg/kg) dwa razy dziennie.Dawkę można w razie konieczności podwoić.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.

10. OKRES(-Y) KARENCJI
Bydło – 2 dni dla mleka i tkanek jadalnych.
Konie – 2 dni dla tkanek jadalnych.
Psy, koty – nie dotyczy.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze 15-25ºC, chronić przed światłem.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Zużyć w ciągu 28 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
U pacjentów przyjmujących Furosemid powinna być kontrolowana równowaga elektrolitowa.
Ciąża:
Nie zaleca się stosowania w drugim trymestrze ciąży. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Furosemid wzmaga działanie toksyczne glikozydów nasercowych, cefalosporyn, soli litu i aminoglikozydów. Zmniejsza siłę działania sympatykomimetyków i leków przeciwcukrzycowych. Zwiększa natomiast siłę działania kumaryny, teofiliny oraz leków niedepolaryzujących zwiotczających mięśnie. Leki niesteroidowe przeciwzapalne (NSAIDs) zmniejszają działanie diuretyczne furosemidu. Ostrożnie stosować u zwierząt, którym podawane są glikokortykosteroidy obniżające poziom potasu.
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Furosemid jest wysoce efektywnym diuretyczno-saluretycznym lekiem, który podawany w nadmiernych ilościach może dać rezultat w postaci odwodnienia i nierównowagi elektrolitowej. Nierównowaga może być korygowana przez zastosowanie odpowiedniej terapii płynowej.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia niepotrzebnych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pomogą one chronić środowisko.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
27.08.2020

15. INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Informacje dodatkowe

Producent

Alfasan