Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Mustelvac D

MUSTELVAC D
liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i lisów.

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego: Mustelvac D, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla norek i lisów.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej (-ych):
1 dawka (0,5 ml) zawiera:
Liofilizat (składnik D)
Atenuowany wirus nosówki psów, szczep CDVU 39 nie mniej niż 103,0 TCID50 nie więcej niż 104,5 TCID50
Rozpuszczalnik
Woda do wstrzykiwań

Wskazania lecznicze: Czynne uodpornianie norek i lisów w celu wywołania odporności przeciw nosówce. Po podaniu pojedynczej dawki odporność rozwija się w ciągu 10 dni i utrzymuje się przez okres 12 miesięcy.

Przeciwwskazania: Nie szczepić zwierząt wykazujących objawy gorączki, w okresie ciąży oraz w okresie po transporcie

Działania niepożądane: Nie stwierdzono reakcji miejscowych po podaniu szczepionki. Wyjątkowo może wystąpić reakcja nadwrażliwości. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt: Norka, lis.

Dawkowanie i droga (-i) podania: Przygotowania szczepionki: z fiolki z rozpuszczalnikiem pobrać część rozpuszczalnika i przenieść do fiolki z liofilizatem. Dokładnie wymieszać. Następnie utworzoną zawiesinę powrotnie przenieść do fiolki z rozpuszczalnikiem i ponownie wymieszać. Szczepionkę podawać podskórnie w ilości 0,5 ml (jedna dawka) niezależnie od wieku oraz masy ciała szczepionych zwierząt.

Zalecany schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe:
– zwierzęta pochodzące od nieszczepionych matek: podać 1 dawkę szczepionki w wieku od 6 tygodnia życia.
– zwierzęta pochodzące od szczepionych matek: podać 1 dawkę szczepionki w wieku od 10 tygodnia życia. Jeśli pierwszą dawkę szczepionki podano wcześniej, szczepienie musi być wykonane ponownie po osiągnięciu wieku 10 tygodni, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 tygodni od pierwszego szczepienia.

Szczepienie przypominające: W celu zwiększenia odporności zwierząt w hodowli, zalecane jest dodatkowe szczepienie przypominające w ilości 1 dawka, po 6 miesiącach od szczepienia podstawowego. Zwierzęta hodowlane należy szczepić 1 dawką raz w roku na około 4-6 tygodni przed kojarzeniem.

Przed podaniem wstrząsnąć zawartość fiolki.

Zalecenia dla prawidłowego podania: Podawać zgodnie z treścią ulotki informacyjnej.

Okres (-y) karencji: Nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2C – 8C). Nie zamrażać.
Nie używać po upływie terminu ważności podanym na etykiecie.
Szczepionka powinna być zużyta w ciągu godziny po rekonstytucji zgodnie z instrukcją.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, jeżeli konieczne:
Szczepić wyłącznie zdrowe oraz dobrze odżywione zwierzęta.
Nie zaleca się stosowania szczepionki w okresie ciąży i laktacji.
Brak jest dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.
Podanie 10-cio krotnej dawki szczepionki niż zalecana nie wywołuje objawów niepożądanych u gatunków docelowych.
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie: Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarz weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje: W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Podmiot odpowiedzialny:
Grabikowski-Grabikowska
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INEX” Spółka Jawna
ul. Białostocka 12
11-500 Giżycko

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Bioveta a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Republika Czeska

Informacje dodatkowe

Producent

Bioveta

Gatunki zwierząt

Zwierzęta futerkowe